header

Privatumo politika

top imone rekvizitai
stipriausi lietuvoje
ISA certified arborist

Duomenų valdytojas: MB Arbora LT
Įmonės kodas: 304696405
PVM mokėtojo kodas: LT100011555012
Adresas: Vandžiogalos pl. 106G, Domeikava, LT-54358 Kauno r.
Telefonas: +370 688 12435
El. paštas: [email protected]

Duomenų valdytojas MB „Arbora LT“, toliau vadinamas Bendrove arba Mes, gerbia Jūsų privatumą ir siekia užtikrinti Jūsų duomenų saugumą.

Ši privatumo politika (toliau – Privatumo Politika), yra skirta asmenims, kurie lankosi Bendrovės internetinėje svetainėje www.arbora.lt (toliau – Svetainė), naudojasi Bendrovės teikiamomis paslaugomis, lankosi Bendrovės būstinėje ar kitu būdu kreipiasi į Bendrovę.

Šia Privatumo Politika siekiame supažindinti Jus apie Jūsų renkamus duomenis, kai lankotės Svetainėje – kokią informaciją kaupiame ir kaip galime ja disponuoti. Užtikriname, kad asmens duomenys tvarkomi sąžiningai, skaidriai ir tik šioje Privatumo Politikoje nurodytais tikslais. 

 1. TERMINŲ ŽODYNAS

  1.1 Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, pagal kurią galima identifikuoti asmens tapatybę; fizinis asmuo, kurio tapatybę galima tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti pagal jo kultūrinius, socialinius, fiziologinius ar psichologinius faktorius.
  1.2 Duomenų subjektas –  Svetainės lankytojas ir/ar klientas, kurio asmens duomenis Duomenų valdytojas renka tiesioginės rinkodaros, užklausų administravimo, paslaugų teikimo tikslais.
  1.3 Duomenų tvarkymas – asmens duomenų rinkimas, kaupimas, užrašymas, saugojimas, keitimas, papildymas, naudojimas, naikinimas ar bet kuris kitas veiksmas (ar veiksmų rinkinys), kurį Duomenų valdytojas atlieka su Svetainės lankytojo Asmens duomenimis
  1.4 Duomenų valdytojas – Bendrovė MB „Arbora LT“, kuri nustato duomenų rinkimo pagrindą, tvarkymo tikslus bei priemones.
  1.5 Slapukas (angl. cookie) – mažas dažniausiai naudojamas tekstinis failas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra siunčiamas į kiekvieno Duomenų subjekto įrenginį, su kuriuo jis jungiasi ar naršo Svetainėje. Slapukai į Duomenų subjekto įrenginį įrašomi tik po jo susitikimo. Slapukų dėka galima stebėti Duomenų subjekto veiksmus Svetainėje, rinkti apie jį duomenis tam, kad būtų užtikrintas sklandus Svetainės funkcionavimas, teikiami specialūs pasiūlymai ir/ar stebima statistinė informacija.
  1.6 Svetainė – Bendrovės internetinė svetainė www.arbora.lt
  1.7 Tiesioginė rinkodara – veikla, kai telefonu, el. paštu ar bet kokiu kitu būdu, Duomenų subjektui siūlomos prekės ar paslaugos, nuolaidos ar teiraujamasi jų nuomonės, siekiant sulaukti atgalinio atsako.

 2. BENDROSIOS NUOSTATOS

  2.1 Užtrikriname, kad Jūsų Asmens duomenys tvarkomi sąžiningai, skaidriai ir teisėtai, laikantis bendrojo 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679  dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB ir kitais Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.
  2.2 Šia Privatumo Politika mes informuojame, kokia informacija apie Jus bus renkama, kaip ji bus tvarkoma, kokias teises Jūs turite. Duomenų subjektas laikomas susipažinęs su šia Privatumo Politika ir ją perskaitęs, kai išreiškia savo sutikimą tvarkyti jo Asmens duomenis.
  2.3 Privatumo Politika galioja tik šios Bendrovės Svetainėje ir ji nėra taikoma, kai naršote kitose interneto svetainėse.

 3. KOKIUS DUOMENIS MES RENKAME

  Duomenų subjektas sutinka, kad Duomenų valdytojas rinks ir tvarkys šiuos, su juo susijusius, asmens duomenis:
  3.1 Tiesiogiai Duomenų subjekto pateikiama informacija: vardas, pavardė, el. paštas, telefono numeris, adresas, pridėti failai ir kita informacija, kurią Duomenų subjektas pateikia pildydamas užklausą esančią Svetainėje https://www.arbora.lt/kontaktai/, bendraudamas el. paštu, telefonu, socialiniuose tinkluose ar kitais aktyviais veiksmais kreipdamasis į Bendrovę.
  3.2 Informacija, kaip Duomenų subjektas naudoja Svetainę: informaciją, kurią gauname, kai Duomenų subjektas naršo svetainėje, pavyzdžiui, IP adresas, geografinė lokacija ar kt. informacija apie Jūsų kompiuterį ar kitą naudojamą įrenginį. Taip pat – Duomenų valdytojas gali kaupti statistiką apie Jūsų apsilankymo Svetainėje trukmę, paspaudimų skaičių, puslapio paieškas ir pan.
  3.3 Informacija iš trečiųjų šalių: Duomenų valdytojas gali gauti informaciją apie Duomenų subjektą iš trečiųjų šalių (pavyzdžiui, socialinių tinklų, komercinių šaltinių, viešai prieinamų registrų , jei tai nepažeidžia teisės aktų) ir susieti ją su informacija, kuri gaunama iš Jūsų tiesiogiai.
  3.4 Kita informacija: bet kokia informacija, kurią Duomenų subjektas atskleidžia Bendrovei – telefonu, elektroniniu paštu, pildydamas užklausą Bendrovės Svetainėje, bendraudamas socialiniuose tinkluose, norėdamas sužinoti ar užsisakyti Bendrovės paslaugas ar kitais veiksmais kreipdamasis į Bendrovę.

 4. DUOMENŲ RINKIMO TIKSLAI

  Bendrovė naudoja Duomenų subjekto asmens duomenis šiais tikslais:
  4.1 Svetainės paslaugų pristatymo / pasiūlymo tikslais, sutartiniams įsipareigojimams įgyvendinti. Bendrovė siekia supažindinti Duomenų subjektą su Bendrovės teikiamomis paslaugomis, skatinti savo žinomumą, palaikyti gerus santykius su klientais. Duomenų subjektas, norėdamas užsisakyti ar sužinoti apie Bendrovės siūlomas paslaugas, turi pateikti Asmens duomenis tiek, kiek reikalaujama sklandžiam klientų aptarnavimui užtikrinti, suteikti konsultacijas ar konkrečiai paslaugai užsisakyti. 
  4.2 Svetainės lankomumo statistikos analizei. Bendrovė siekia užtikrinti sklandų ir kokybišką Svetainės funkcionavimą, tobulinti vartotojų patirtis lankantis Svetainėje, ją tobulinti ir optimizuoti.
  4.3 Tiesioginės rinkodaros tikslais. Bendrovė, administruodama Jūsų užklausas ar kitu būdu bendraudama su Duomenų subjektu, gali pateikti specializuotus pasiūlymus, akcijas, pristatyti naujas paslaugas, atitinkančias Jūsų poreikius.
  4.4 Kitais tikslais. Bendrovė turi teisę naudoti Jūsų Asmens duomenis ir kitais tikslais, jei tam yra gautas Duomenų subjekto sutikimas.

 5. DUOMENŲ SAUGOJIMAS

  5.1 Bendrovė turi teisę saugoti Jūsų Asmens duomenis 5 (penkerius) metus nuo jų pateikimo, išskyrus tuos atvejus, kai Duomenų subjektas reikalauja kitaip ir/ar tuos tuos atvejus, kai to reikalauja teisės aktai. Jūsų Asmens duomenis mes saugome tam tikrą laiko tarpą, bet ne ilgiau, nei to pagrįstai reikia tikslams, dėl kurių renkami duomenys, ar sutartiniams įsipareigojimams įgyvendinti. 
  5.2 Užtikriname, kad duomenys, kuriuos mes renkame, yra adekvatūs ir tik tokie, kurie reikalingi Bendrovės ir Duomenų subjekto susitarimams ir/ar sutartiniams įsipareigojimams įgyvendinti. Bet kokiu atveju, Mes Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį. Mes nesiekiame saugoti informacijos, kuri yra pasenusi ar nereikalinga ir užtikriname, kad Asmens duomenys ir kita informacija apie klientus būtų teisinga ir nuolat atnaujinama.
  5.3 Garantuojame, kad Asmens duomenys tvarkomi sąžiningai ir panaudojami tik tiems tikslams, kuriems buvo renkami. Įsipareigojame saugoti Jūsų Asmens duomenis nuo neteisėto jų pakeitimo, atskleidimo, sukčiavimo ar bet kokio kito netinkamo disponavimo jais.
  5.4 Bendrovė neatsako už bet kokį netinkamą duomenų panaudojimą, kai jis įvyko dėl Duomenų subjekto kaltės.

 6. DUOMENŲ PERDAVIMAS

  6.1 Bendrovė užtikrina, kad Jūsų Asmens duomenys nebus perduoti tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai tai yra Bendrovės partneriai ar kitos patikimos šalys, su kuriomis Bendrovė yra sudariusi sutartis tam, kad būtų užtikrintas bendradarbiavimas, tikslingai atsakyta į Jūsų užklausas ar suteikta paslauga.
  6.2 Bendrovė užtikrina, kad Jūsų Asmens duomenys tretiesiems asmenims bus perduodami tik tokia apimtimi, kokia yra būtina konkrečiam susitarimo tikslui įgyvendinti. Tai gali būti: bendrovės, teikiančios klientų aptarnavimo paslaugas, rinkodaros paslaugas teikiančios įmonės, naujienlaiškio siuntimo tarnybos, teisėsaugos institucijos ar kitos įmonės, kurios reikalingos Bendrovės tikslams įgyvendinti.
  6.3 Duomenys gali būti perduodami kompetentingoms valdžios ar teisėsaugos institucijoms, pavyzdžiui, policijai, tačiau tik pagal galiojančius teisės aktus ir jų numatyta tvarka.
  6.4Bendrovė užtikrina, kad Jūsų Asmens duomenys bus saugomi nuo praradimo, neteisėto disponavimo ar kitokio Jūsų duomenų atskleidimo, kai jis nėra būtinas ir nėra numatytas šioje Privatumo Politikoje.

 7. JŪSŲ TEISĖS

  7.1 Jūs turite teisę susipažinti su savo duomenimis neatlygintinai (išskyrus atvejus, kai toks Jūsų siekis yra nepagrįstas ir/ar neadekvatus bei tuos atvejus, kai atsisakote gauti šią informaciją Bendrovės nustatyta forma).
  7.2 Jūs turite teisę kreiptis į Bemndrovę su prašymu ištaisyti, pakeisti Jūsų Asmens duomenis, jei jie yra netikslūs.
  7.3 Jūs turite teisę prašyti, kad Bendrovė sunaikintų Jūsų Asmens duomenis (išskyrus tuos atvejus, kai Bendrovės ir Duomenų subjekto įsipareigojimai dar nėra pasibaigę ir tuos atvejus, kai toks prašymas negali būti patenkintas dėl sklandaus tarpusavio įsipareigojimų užtikrinimo).
  7.4 Jeigu su Duomenų subjekto Asmens duomenimis nori susipažinti kitas asmuo, jis privalo pateikti notaro patvirtintą įgaliojimą.
  7.5 Jei Duomenų subjektas, susipažinęs su savo Asmens duomenimis, nustato, kad šie yra gauti iš neteisėtų šaltinių ar, kad tvarkomi ne tais tikslais, kuriais buvo duotas sutikimas, Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Duomenų valdytoją, prašydamas sustabdyti ir/ar apriboti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus.

 8. INFORMACIJA APIE NAUDOJAMUS SLAPUKUS

  8.1 Norėdami užtikrinti patogesnį naršymą bei sužinoti apie Svetainės lankytojų elgesį, Svetainėjewww.arbora.lt naudojame slapukus (angl. cookies). Slapukai leidžia rinkti statistinę informaciją, užtikrinti kokybišką Svetainės funkcionalumą, vertinti atskiro turinio populiarumą.  Analizuodami šiuos duomenis, Svetainę galime tobulinti, padaryti ją patogesnę ir patrauklesnę Jums.
  8.2 Slapukai gali būti patalpinti tik tuo atveju, jei tą leidžia Jūsų naudojamo įrenginio nustatymai. Sutikimas su slapukais, parodomas pirmą kartą lankytojui atvertus Svetainę. Informacinėje juostelėje paspaudus „Sutinku“, lankytojas sutinka su slapukų įrašymu. Savo sutikimą bet kada galite atšaukti, pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.
  8.3 Jums sutikus su slapukų įrašymu, pakartotinai naudojant tą patį slapuką tuo pačiu tikslu, Jūsų sutikimo dar kartą neprašysime.
  8.4 Informuojame, kad slapukų ištrynimas gali lėtinti naršymo Svetainėje laiką, blokuoti prieigą ar kitaip riboti Svetainės funkcionalumą.
  8.5 Svetainėje naudojami slapukai

  Slapuko pavadinimasSlapuko paskirtisGaliojimo laikas
  SIDCCGoogle Analytics slapukas, sirtas apsaugoti naudotojų duomenis nuo neteisėtos prieigos1 metai
  __Secure-3PAPISIDSkirtas rodyti lankytojui personalizuotas Google reklamas2 metai
  __Secure-APISIDSkirtas rodyti lankytojui personalizuotas Google reklamas1,5 menesiai
  __Secure-HSIDSkirtas rodyti lankytojui personalizuotas Google reklamas1,5 menesiai
  APISIDGoogle Analytics slapukas skirtas sesijos įgalinimui2 metai
  SSIDApsaugos slapukas, skirtas apsaugoti naudotojų duomenis nuo neteisėtos informacijos; taip pat gali būti naudojamas reklamos tikslais2 metai
  HSIDGoogle Analytics slapukas skirtas sesijos įgalinimui2 metai
  SIDGoogle reklamos tikslais naudojamas slapukas2 metai
  SAPISIDSkirtas svetainės funkcionalumo vientisumui užtikrinti2 metai
  __Secure-3PSIDSkirtas rodyti lankytojui personalizuotas Google reklamas2 metai
  __Secure-SSIDSkirtas rodyti lankytojui personalizuotas Google reklamas2 metai
  frTikslinis slapukas. „Facebook“ slapukas, leidžiantis „Facebook“ socialiniam tinklui rodyti trečiųjų šalių reklamą3 mėnesiai
  wd„Facebook“ slapukas, kuris reguliuoja Facebook puslapio dydį vartotojo ekrane3 dienos
  sbSlapukas, skirtas identifikuoti vartotojo naršyklę, pateikti pasiūlymus „Facebook“ draugams, suteikti galimybę naudotis „Like“ ir „Share“ funkcijomis18 mėnesių
  1P_JARGoogle Analytics slapukas, skirtas sesijos įgalinimui1 mėnesis
  NID„Google Analytics“ slapukas, skirtas sesijos įgalinimui6 mėnesiai
  ANID„Google“ reklamavimo tikslais naudojamas slapukas5 mėnesiai
  _fbpTikslinis slapukas. „Facebook“ slapukas, leidžiantis „Facebook“ socialiniam tinklui rodyti trečiųjų šalių reklamą2 mėnesiai
  _gaNaudojamas atskirti vartotojus; išsaugo unikalų ID, kuris naudojamas statistinių duomenų, kaip lankytojas naršo svetainėje, sukūrimui2 metai
  SEARCH_SAMESITESlapukas skirtas rodyti lankytojui personalizuotas Google reklamas5 mėnesiai
  _gat_gtagGoogle Analytics slapukas, naudojamas užklausos rodikliui reguliuotiSesijos metu
  wordpress_logged_inSaugo jūsų prisijungimo duomenis užšifruotoje formoje.
  WordPress naudoja šį slapuką kad suprastų, kai esate prisijungę ir kas esate, didžiajai daliai sąsajos panaudojimo
  Sesijos metu
  wp-settings-time-1Slapukas naudojamas tinklapio struktūros personalizavimui pagal vartotojąSesijos metu
  cookielawinfo-checkbox-necessarySlapukas, naudojamas sekti informaciją, ar lankytojas sutiko su svetainėje naudojamais slapukaisSesijos metu
  wp-settings-1Slapukas naudojamas tinklapio struktūros personalizavimui pagal vartotojąSesijos metu
  wordpress_test_cookieSaugo tekstą ‘WP Cookie check’.
  WordPress nustato šį slapuką kai atsidarote prisijungimo puslapį. Slapukas naudojamas patikrinti ar jūsų naršyklė priima ar blokuoja slapukus.
  Sesijos metu
  wfwaf-authcookieWordfence slapukas, naudojamas patikrinti, vartotojo galimybes prieš įkeliant WordPressSesijos metu
  cookielawinfo-checkbox-non-necessarySlapukas, naudojamas nustatyti, ar lankytojas pažymėjo / priėmė slapukų sutikimo langelį1 mėnesis
  datr„Facebook“ slapukas, skirtas Lankytojo identifikavimui2 metai
  _gidNaudojamas atskirti vartotojus, išsaugo unikalų ID, kuris naudojamas statistinių duomenų, kaip lankytojas naršo svetainėje, sukūrimui1 para
  viewed_cookie_policySlapukas, naudojamas kontroliuoti, ar svetainės lankytojas perskaitė ir sutinka su svetainės Privatumo politika, ar ne1 mėnesis
  pll_languageBūtinas slapukas, naudojamas įsiminti kalbai1 metai


 9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  9.1 Kreipdamiesi į Bendrovę (telefonu, el. paštu, pildydami užklausą Svetainėje ar kitokiu būdu), Jūs neprieštaraujate, kad Bendrovė susisiektų su Jumis atgal.
  9.2 Bendrovė neatsako už žalą ir/ar Asmens duomenų praradimą, pakeitimą ar sugadinimą, kuriuos Duomenų subjektas patyrė dėl savo kaltės, sąmoningo trečiųjų šalių kenkimo, netinkamo naudojimosi Svetaine ar kitokių veiksmų, kurie įvyko ne dėl Bendrovės kaltės.
  9.3 Bendrovė pasilieka sau teisę atsisakyti vykdyti Jūsų prašymus dėl duomenų tvarkymo, jei šie yra neadekvatūs ar nepagrįsti bei tuo atveju, jei Duomenų subjektui netinka Bendrovės duomenų patiekimo nustatyta forma.
  9.4 Bendrovė turi teisę bet kada atnaujinti Privatumo Politiką, iš anksto apie tai Jūsų neįspėjusi. Atnaujinta Privatumo Politika įsigalioja nuo jos paskelbimo Svetainėje dienos. Duomenų subjektas, naršydamas Svetainėje po Privatumo Politikos atnaujinimų, ar kitaip kreipdamasis į Bendrovę, sutinka dėl šių pakeitimų ar papildymų.
  9.5 Visais Asmens duomenų tvarkymo klausimais galite susisiekti el. paštu [email protected]
  9.6 Paskutinį kartą Privatumo Politika atnaujinta 2020-04-20 d.